top of page

Müügitingimused

Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad Kliimaspets OÜ veebipoe Klientide (edaspidi Klient) ja Kliimaspets OÜ (edaspidi Müüja) kaupade ostmisel-müümisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Kliimaspets OÜ e-poest kaupade ostmisel kohalduvad käesoleva  Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused ning käesoleva lepingu tingimused.
1.3. Müüja jätab endale õiguse teha veebilehel muudatusi müügitingimustes ja müügihindades.

 

Ostu-müügi lepingu jõustumine

2.1. Müüja müüb ja Klient ostab veebipoes pakutavaid tooteid.
2.2. Kliendi ja Kliimaspets OÜ vaheline ostu-müügi leping jõustub alates kauba tasumisest Müüja arvelduskontole.
2.3. Kliimaspets OÜ veebipoes tellimuse vormistamisel ja kauba eest tasumisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

Hinnad

3.1. Kliimaspets OÜ veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. Müüja jätab endale õiguse kaupade hindasid muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinnamuudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli märgitud ostukorvis tellimuse vormistamise hetkel.

 

Kauba eest tasumine

4.1. Kliendid tasuvad tellimuse kinnituse / ettemaksu arve alusel kauba eest pangaülekandega Müüja arvelduskontole Müüja poolt ette antud panka. Tasuda tuleb 100 % ettemaksu summast.

 

Tarnetingimused

5.1. Peale ostu-müügi lepingu jõustumist ja Kauba eest tasumist, saadab Müüja Kliendile laos oleva kauba kulleriga või toob ise kohale Kliendi tellimusel näidatud aadressile 7 tööpäeva jooksul või kokkulepitud ajal.
5.2. Kaup, mis ei ole Müüja laos, tarnitakse kliendi poolt edastatud aadressile kuni 2 (kahe) kuu jooksul.
5.3. Müüja on kohustatud Klienti esimesel võimalusel teavitama tarnetingimuste või -tähtaja muutustest.
5.4. Müüja ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.5. Kliendil on õigus nõuda transpordi käigus kahjustada saanud kauba asendamist või hinna korrigeerimist. Vigastada saanud kaubaks ei loeta tootepakendit.
5.6. Kui lisaks Kaubale ostetakse ka paigaldusteenus, on transport Eesti Vabariigi piires tasuta.
5.7. Müüja ei vastuta ja ei ole kohustatud Kliendile korvama kaudseid (saamata jäänud tulu, leppetrahvid vms.) ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjusid, mis on tingitud  tarnetingimuste ja / või -tähtaja muutustest, toote vigadest ja / või sobimatusest, transpordikahjustustest, asendamisvõimaluse puudumisest  või tarnevõimaluse lõppemisest.

 

Tagastamisõigus

6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, mitme samaliigiliste kaupade tarne puhul esimese osa kättesaamisest.
6.2. Vastavalt VÕS §-le 53 lg 4 ei kohaldu VÕS § 56 kaupadele, mis on valmistatud, arvestades Kliendi erivajadusi ja mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
6.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
6.4. Kauba tagastamiskulud kannab klient (maks. 10 €, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus Müüja e-posti aadressil, mis on märgitud ettemaksuarvel 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ning tagastuse põhjus.
6.6. Kui Klient lepingust taganeb, tagastatakse talle Kauba maksumus mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate kätte saamisest. Kaup peab olema tagastatud Müüja lattu aadressil, mis on märgitud ettemaksuarvel.
6.7. Klient peab Kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

 

Pretensioonide esitamise kord

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama probleemist e-posti aadressil, mis on märgitud ettemaksuarvele ning esitama järgmise informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul peale defekti avastamist.
7.3. Müüja ei vastuta Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel , toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

Vastutus ja vääramatud jõud

8.1. Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest  Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.
8.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

Privaatsus

9.1. Kliimaspets OÜ veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Kliimaspets OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Kliimaspets OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse vahendamiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
9.3. Kliimaspets OÜ-l on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks.

 

Muud tingimused

10.1. Kõik Kliimaspets OÜ fotod ja tekstid on kaitstud Autoriõiguse seadusega.
10.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda kohtusse.

bottom of page